loading...
فروش خدمات باغبانی
نهال بازدید : 2070 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

حفظ زراعت : چطور سیستم تولید را د رمحیط متغیر حفظ کنیم W.C.WAGNER

خلاصه:

در طی 10,15  سال گذشته زراعت و حفظ آن از کانون مرکزی اساسی در تولید پایین بود . کشاورزی و دسترسی به زراعت

 ارگانیک با تأکید اساسی برتولید میوه و سبزیجات کوچک است گاهی اوقات به عنوان زراعت و حفظ زراعت ورودی پایین بررسی شده است . تا موقعیت عادی د رجائی که نگهداری حفظ بخش مهمی از روند کلی حیوانات و واحد تولیدی گیاه است. بخش برنامه هایی زراعی UCA انبوه وسیعی از فعالیت را در بر می گیرد شامل حفظ منابع طبیعی و تغییر کیفیت محیطی و حفظ تولید مزارع ملی است . استفاده از سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی برای کاربرد اساسی و مستقیم حاصلخیز کننده ها ، انگل کش ها و سم کش ها است که این 3 نوع عامل مثال اساسی از تکنولوژی وضعیت غیر منتظره سریع است که تولید خارجی را کم می کند . و از محیط زراعی حمایت می کند و برگشت هایی اقتصادی را بهبود می بخشد تکنولوژی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی همینطور برای انگل حیوانی و مشکلات بیماری کاربرد دارد و مقیاسهای کنترلی و مناطق خطر بالا را توصیف می کند که در اداره سیستم های مختلف نیازمند و به عنوان تولید حیوانی اجتناب پذیر است . استفاده از سیستم وسیع بطور قابل ملاحظه طی 5،6 سال گذشته افزایش یافته است.این سیستم ها فصول طولانی تررادر قسمتهای جنوبی U.S.A دارند و باعث تولید و استفاده کافی در طی سالها می شوند و هزینه های کاری را در اجرای عملیات روزانه کمتر می کنند . حیوانات اساسی و زراعت تولید گیاه در حوزه US بر سیستم های تولیدی متکامل متمرکز است . استفاده از روشهای کنترل انگل و توسعه ابزارها را برای کنترل انگلها و بیماری ها از استفاده از داروها اجتناب می کند. و تنزل می دهد . حوضه زراعت US برای حفظ کشاورزی برنامه ای داردو تحقیقات زراعی و برنامه آموزشی بر روشهای نسی برای حیوانات و سیستم های تولیدی گیاه تأکید دارد . جامعه استرالیایی 1998 برای انگل شناسی توسط علوم –SEVIER 4 منتشر شد. مغزی راه تهدید را می یابند چندین نظریه یا نیاز منجر به این تغییرات می شود که واحد تولیدی را حفظ می کند.

-         مشکلات محیطی با اداره اتلاف مواد مغذی وهوا و کیفیت آب افزایش می دهد

-    واحدهای تولیدی حیوانی در آمارگیری جوامع در حال تغییر هستند و دخالت جوامع محلی در مجاورت نزدیکتر شد. در این جایگاه ، مطالب محیطی دچار مسله بیشتری است واحتمالا سبب افزایش مدت بین ساکنان مزارع وغیر مزارع است کاهش توانایی هر 2 طرف برای حفظ اصول ضروری است همکاری جوامع محیطی با کسب افتخار مورد تهاجم نخواهد بود. در حالیکه کشاورزان مصرند تا به آنها اجازه داده شود تا اجرای عملیات را همانطور که در گذشته داشته اند،ادامه دهند.تلاش واقعی نیازمندان سازشی لازم را می طلبد.

-         کاهش توانایی قتل عام در گیاهان دوره ای در بعضی نواحی از کشور

-    همانطور که گیاهان از بین بروند با تعداد زیاد و توضیح زیاد باعث کاهش گیاهان دیگر می شوند. حفظ گیاه انتخابی است درباره حیوانا تی که آنها ترغیب و میل به آنها را دارند.این به تولید کننده بزرگتری منجر می شود که واحدهای هدایتی بزرگتر را با کیفیت و بار متداوم همراهی می کند . در همان زمان فرصت لازم برای بازار مناسب به وقوع می پیوند از لحاظ محلی مناسب و مالک دار هستند. فرایند های فروشگاه مشکلات برخود مطالب منظم دوره ای را تا مقیاس وسیع آماده می سازد.

-         اداره کل بازار و ملیت ،در حد وجود مهارت را در اکثر مزارع خانوادگی ضروری می داند

-    در رابطه با تنزل (نقصان)مزارع محلی اکثر زیر بنای اقتصادی مثل ذخایر وارداتی وبا کلی از جوامع محلی ناپدیدو دور می شوند.اما این موقعیت تنها در میان تولید کنند هایی است که درجه اقتصاد را برای ترغیب واردات را وانمود می کند. تا درجه اقتصاد را برای ترغیب واردات و حفظ رقابت در بخش بازاریابی را به دست آورند.

کنترل منابع انسانی نیروی کار به تولیدات مغذی نیازمند است .

اندازه نیروی کل برای اجرای عمل مزارع فردی افزایش یافته و نیاز برای اتحاد بیشتر در اهداف تولیدی و عملیاتی است که تولیدات واحدی بیشتر را حمل می کند . این تغییرات منجر به افزایش نیروی کار می شود و مردم مردم ما برای عملیات موفق لازم می دانند .

مطالبات توسط مصرف کننده برای تولیدات متفاوت بیشتر.

تقاضای نیاز برای اطلاعات بهتر و بیشتر برای استفاده مصرف کننده

تولید با استفاده از علوم و برنامه های آموزشی نیازمند به دستیابی فوری برای اطلاعاتی است که درست و به روز می باشد . نیازهای بالا شامل درک مصرف کننده برای حمل و استفاده از سیستم غذایی است تصمیم درست و ایجاد برنامه ریزی بهتر برای ارتباط میان مهارتها است . درک دقیق برخورد و بخش خطی مشی درست است . نیازهای آموزشی شامل مهارتهای مردمی است که چطور با همسایه ها کار می کنند و منابع کاری را کنترل می کنند در حالیکه با ابخش بازاری نیز در حال کار هستند و مهارتها را با هم مبادله می کنند .

حوزه ایالات متحده در برنامه های زراعی:

تحقیق در برنامه ها و آموزش جدید باعث تغییر در کشاورزی می گردد و 1 برنامه منظمی است که برای کمک به جوامع کشاورزی در دسترس مستقیم است و به درستی به اکثر تغییراتی که در زراعت مدرن بوقوع می پیوندد و واکنش می دهد . یکی از برنامه ها ، سیستم های تولیدی حیواناتی است که عدم وابستگی جنس حیوانی را تشخیص می دهد تا گوش آماده را به مصرف کننده بفروشد . همینطور تولیدات تازه و آبی ، خشک و روزانه را ایجاد می کند  در واقع منظور کمک برای ایجاد راه حل هایی است که مشکلات مراتب اقتصادی را پیچیده می سازد و منجر به تولید کننده فردی و مشکلات محکمی است . که اکثر تغییرات اساسی در حال وقوع رد این صنایع را در بر می گیرد . تولید کننده ها نیاز به تثبیت شخصیتهای تولیدی جنسی دارند . حفظ سلامتی حیوان و پیشگیری از بیماری موافق با تولید موثر و فعالیتهای متداوم است که سبب دوره زندگی می گردد . همینطور تولیدات جدید و بازار جدید را افزایش می دهد . و بطور موثر به تجارت غیر تعرفه ای جواب مثبت می دهد و ابزار جدید در سازمان تجار ی و تطابق اقتصادی را متکامل می سازد. حوزه زراعی U.S در شرکت با سیستم دانشگاه land cront به ارتباط کاری با مشتریان و تطابق توسعه ای اشاره می کند. آموزش و فعالیتهای تحقیقاتی علوم و همکاری مردم را د رواکنش به تغییر آماده می سازد . افزایش لازم برای مواد مغذی منشاء مسالمت آمیز) منجر به تکامل جوامع محلی به عنوان 1 عامل مهم اقتصادی است . و به عنوان مشکلات محیطی در نظر گرفته نمی شود . حفظ طولانی مدت ( اقتصادی ، منابع محیطی و طبیعی تولید) و اهمیت کیفیت زندگی برای آنهایی که با فعالیتهای زراعی انگلی در مبادله اند بررسی می گردد . برای حوزه هایی که تولید مواد مغذی و بازار مورد ارزیابی قرار می گیرند 4 هدف را دنبال می کنند .

1-  سهولت تطابق با سیستم های تولیدی توسط تولید کننده ها . تولید مناسب برای کیفیت غذایی و به تکامل انسانی ، همزیستی، منابع زمینی و مالی منحر می گردد و تقاضای بازار جهانی را بر می انگیزد . این برنامه شامل توسعه تجارت و طرحهای مربوط به آن است که ریسک تجاری را هم به دنبال دارد خطرات تحلیلی در اهداف کنترلی و عملیاتی که امنیت را بیمه می کند . و استفاده درست از 1 سازگاری با محیط و انسان است . افزایش درک و واکنش درست توسط تولید کنندگان برای تغییر امیال مصرف کننده است و تولیداتی که ارزش زیادی دارند و امنیت غذایی وهمینطور سیستم های تولید حیوانی است . همانطور تولید کننده ها از محل فروش مواد مغذی و شیر که همان بازار جهانی است بخشی از میزان ضروری برای اطلاعات تحلیلی است و با شرکای دیگر در تماس است تا با فعالیتها سازگار شود.

2-  در این برنامه تولید کننده ها و شرکای دیگر در سیستم تولید حیوانی به یکدیگر کمک می کنند تا نیازهای اطلاعاتی و عملکردهای سیستم را درک کنند و ابزارهای ثبت سیستم را درک کنند .

3-  تولید کننده ها و ساکنان محلی جمع ، روشهای کار را با یکدیگر برای فواید بینابین ( 2طرفه) کمک می گیرند . چندین نظریه ملی و محیطی به منظور زراعت تولیدی و جوامع محیطی قابل تحلیل است برنامه ریزان راه حل را در بر میگیرند . آموزش اصولی عمومی و توسعه خطی و اتلاف مواد مغذی آب و حمایت کننده های کیفی هوا هستند . در کنترل تغییر در برنامه های زراعی سیستم های تولید حیوانی بازاری می شود . بر اساس منابع اصولی و در سطوح بالایی از اصول تکنیکی این 1 فرایند کلی است که به جهت تکامل بزرگتر حرکت می کند به منظور حل مسائل پیچیده که با صنایع غذایی روبرو می شوند اکثر مهارتها و راه حل ها لازم هستند و آنها از تأکید اصلی در علوم اجتماعی به نظم تکنیکی بالا حرکت می کنند مثل اصول جامع ، مطالب یا اصول محیطی دیدگاه مهارتهای صنعتی مردم و مهارتهای کنترلی ( تولید و معرف) کیفیت و امنیت غذایی ، روشهای تولید کنترل مالی ، عملیات تجاری الگوی تولیدی متکامل و اتلاف مطالب محیطی است . برنامه درباره کنترل و اراده تغییر زراعت فروشگاهها را امسال حمایت می کند تا میزان برنامه های آموزشی را بررسی می کند و در طی خدمات توزیع همکاری تحت حمایت است در همان زمان ما اصول راه حلی را برای بعضی از این مطالب بررسی می کنیم د رهمان زمان ما در حال ایجاد فرایندبرای پروژه ها هستیم که اصول تحلیلی را برای بعضی از همان مطالب برسی می کنیم ، در امریکا برنامه جدید رقابت در سال 1997 پروژه ها را از زراعت بررسی می کند نیازهای برنامه هایی که اصول تحقیقاتی را بررسی می کند همینطور آموزش و توسعه را از اینرو ، ارتباط مستقیم کاربرد اطلاعاتی جدید را در بر میگیرد . بخاطر تأکید بر تحقیقات کاربردی و حل مشکلات است . چندین پروژه از طریق این برنامه ها حمایت می شوند که مستقیماً بر اصول تحلیلی تأکید دارند. برنامه مهم دیگر در رابطه با تحقیقات زراعی و برنامه های آموزشی است که تنوع پروژه ها را از USA حمایت می کند در سال 1998 USDA کلی US S11.3M برای این برنامه آماده میکند . از این میزان برای پروژه تحقیقاتی در نظر گرفته شد . در تولید مواد مغذی یکی از تلاشهای اولیه به استفاده از غلات علمی در روشهای نو ابداعی است . افزایش علاقه در افزایش مشاهده شد در حالیکه این روش نیاز موقعیتهای مشابه دیگر را برای کنترل اتلاف حیوانی حذف می کند هنوز هم ضرورت سهولت برای ذخیره های آب سطحی وجود دارد . افزایش اساسی در استفاده از سیستم های حمنی و سعی در صنعت روزانه در اکثر نواحی USA مشاهده شده است د رحالیکه بیشترین فواید برای 12 ماه در بخش جنوبی کشور مشاهده شده است و علاقه زیادی در ایالات شمالی مثل MINUSOTA وجود دارد . همینطور در NEWYORK و PENSILVANIA و WISCOSIN بطور وسیع سیستم ها چمنی اداره می شوند . تنزل نیاز برای کار و درو وذخیره غلات علفی برای استفاده بعدی است در طی فصل رشد . گاوها از علفها استفاده می کنند و با این که کشاورزان علفها را بریده و قطعه قطعه می کنند و در محلهای برهنه مورد استفاده گاوها قرار می دهند در یک پروژه در کارولین های شمالی محققان حمین های کنترل شده را با سیستم های نوعی با تأکید بر غلات پیاپی برای تغذیه مقایسه می کنند . غلات علفی درو شده و محدودیت قرار داده است . در طی سال دوم برگشت اقتصادی مشابه بودند . اما انتظار می رود که سیستم های حمینی به عنوان کنترل کننده ها در حد رقابت بیشتر و سازگارترند . نکته مهم این است که هزینه های دامپزشکی در روشهای چمنی تنزل می یابد گاوها مشکلات سلامتی کمتری دارند خصوصاً برخورد کمتر را شامل می شود فواید دیگری که بطور وسیع کنترل می شود چراگاههای کوچک یک سری از چراگاههایی است که تولید کننده بهتر برخود گاو را د رمناطق تازه کنترل می کند . رایج ترین حرکت گاو با دوره های علف چرانی کوتاه در مناطق اکولوژی حساس است که طرح مهمی از این اثر می باشد . در حالیکه سیستم های چرانیده وسیع سلامت عمومی گاو را همانطور که در بالا ذکر شد تثبیت می کند . طرحهای دیگری وجوددارند که نیاز را امتحان می کند . تمرینات پذیرفته شده برای کنترل انگل های درونی در جایگاه جدید دارد . همانطور که ما به سمت حفظ پیش می رویم USDA موقعیتهای کنترل انگل را برای تولید غلات می پذیرد زیرا توجهات مربوط به الودگی محیطی است و ما سمت استفاده انتخابی از مواد شیمیایی هستیم که از لحاظ محیطی دوستانه ترند . یک موقعیتی که برای گیاه بکار گرفته می شود همان در تله انداختن از طریق غلات است که حشرات به عنوان منبع غذایی ترجیح می دهد . الگوی استفاده از خوک ها و جذب سوسکها به بدن آنها است که آنها را از آسیب رساندن به غلات حفظ می کند . حشرات شکارگر در کنترل حشرات نامتمایل کمک می کنند . استفاده جدید برای سیستم های G1S برای مطالعات حیوانی و بیماری های گیاهی است در حالیکه نسبتاً برای غلات با استفاده از روشهای تصوری مختلف در رنگ گیاه در حال انجام است . دانشمندان تصویری از مزرعه را با گیاهان مضر که به آاسنی قابل توصیف هستند را ارائه می دهد . جزئی دسترسی های متفاوت درمطالعه حیوان و بیماری های انسانی سودمند است 1 مثال در انگل شناسی و بیماری استفاده از الگوی C/S برای توصیف مناطقی داخل حوزه های چمنزاری یا چراگاهی است که مرطوب هستند ویژگیهای دیگری دارند که احتمالاً تزریقات انگل شناسی درونی را ارائه می دهند با انجام نقشه برداری در حالت متفاوت را کنترل می کند در کارولین شمالی تکنولوژی C/S با اثرات محلی توسط خدمات جنگلی به منظور یقین هویت محلی تولید نحو است و اظهار می کند که کاذب هستند . این تلاش ، کار بیماری شخصی حیوان را در تمرکز کارهایشان د رمناطق کلیدی که جمعیت خوک بالا است راحت میکند . استفاده دوم از اطلاعات تولید کننده های گوشت خوراک را که تأمین سهولت های توسعه یافته و جدید را بررسی میکند ، بکار برده و با مرور ارقام نقشه ها حوزه هایی با برخورد کمتر و کاذب معین می شوند . در این روش ایجاد محیط مورد علاقه برای حیوانات و تنزل خطرات بیماری کاهش می یابد بر طبق مرور مختصر، USDA CREES در روشهای دسترسی اختلاف دارد که سوال درباره حفظ زراعت را در اختیار ما می گذارد که آیا در حیوانات و گیاهان وجود دارد. ما با این مفهوم در ارتباط هستیم و احساس می کنیم و مهمترین نظریه است ، WEBSITE برای برنامه های تشریح شده این چنین است .

1- کنترل تغییر درزراعت     2- حفظ تحقیقات زراعی و آموزش مربوط به آن

* کنترل بیولوژی به عنوان وسیله ای برای زیاد تر کردن حفظ غلات سیستم های کنترل زمین.

برای چندین سال اولیه در توسعه آفت کش ها ، الگوها برای مقاومت دانه به موادشیمیایی اولیه شناخته شده اند . اما حالا بیشتر از 300 الگو مقاومتی برای گونه های مختلف دانه برای آفت کش های مختلف شناخته شده است در صورت گسترش زراعت از واردات غیر قابل تجدید استفاده می شود و سپس با کنترل بیولوژی دانه ها، زراعت را حفظ می کنیم . از این رو اهداف این برگه : فراهم کردن بعضی از پیش زمینه های تاریخی

2- وجود الگوهایی که بعضی از موقعیتهایی را که چطور کنترل بیولوژی به مزارع و روشهای هدایتی و کنترلی متکامل می شود

3-فشارهای معمولی که بر توسعه کنترل بیولوژی دانه ها اثر می گذارد . اصل تمرکز بر روی دانه ها است . اما ، همان اهداف برای کنترل بیولوژی انگل ها و مزاحمتهای غلات به کار گرفته می شود.

نمای تاریخی : کنترل بیولوژی دانه ها در غلات

کنترل بیولوژی عموماً به عنوان ابزار مناسب اداره دانه ها بطور منظم است و در مناطق غیر غلاتی مثل محیطهای آبی پذیرفته می شود در این مناطق کنترل کلاسیکی و تولیدی، بکار گرفته می شود . در این روش دشمنان طبیعی دانه ها در زمین یافت می شود و خصوصاً برای میزبان بکار گرفته و توسط حیوان و خدمات سالمتی گیاه تحت تأثیر قرار می گیرند این ابزار در صورت موفقیت چندین سود دارد .

1)   کابرد کنترل بیولوژی جاودانه اند

2)   کارگزاران دانه ها را خیلی سفت در زمین قرار می دهند و با دکل زمینی پخش می کنند .

3)  کارگزاران بعد از ایجاد تأسیسات جزئی توزیع می دهند و هزینه ها به موقع سالها مستهلک می شوند. اما ضرر اصلی این است که یکبار رها نمی شود کارگزاران نمی توانند از نو نامگذاری کنند و این به خاطر آن است که دقت زیادی برای کشمکش و اثرات غیروارداتی وجود دارد و ازقام مرتب قبلاز رها سازی وجود دارند

1-  مثال عالی درباره تکامل تولید وابزار کلاسیکی کنترل بیولوژی در رابطه با مهاجمان اروپایی است (  euphorbia esula ) در (REESETALL MONTANA ) . این ابزار از سوسکهایی از نوع virgata aphthona  استفاده می کنند و همینطور از سوسکهای از نوع oberea erythroce phata و ترکیب این کنترل های بیولوژی رها سازی چمن هایی که از صنعت گاو (گله ) های آن حمایت می کند . روش نسبی برای کنترل بیولوژی دانه ها در غلات است زیرا کشت عموماً دوره های کارگزاری بیولوژی مکانیکی را آشفته می سازد. روش نسبی را افزایش کاربرد وسیع از کنترل بیولوژی است اکثر تلاش محققین برای کنترل بیولوژی دانه ها در غلات 2.25 سال اخیربوده است که در توسعه ژنهای دانه بومی موثر است .(nwps) در ادبیات به عنوان آفت کش ها شناخته شده اند. Nwps مهم کشف و بطور موفقیت امید درسال1970 واوایل سال 1980 گسترش یافته اند ( Quimby and bildsall) آنها به طور ممنوع فرهنگی ( اصلاح شده اند) و مثل آفت کش ها بکار می روند و برای دانه های وارداتی کنترل خوبی دارند . و phytophthora palmiro  

خدمات تحقیقیاتی زراعی usda پروژه هایی را برای کار در nwps در Stoneville تأسیس کرد ms, newor/eans ، LA . PREDERICKMP  و PEORIAIL آزمایشات تجربی زراعی محل به محل از 1 ساحل دیگر از شمال به جنوب و دانشمندان خارجی شامل کانادایی ، استرالیایی ، بریتونی ، اسرائیلی ، ژاپنی در این حوزه های مزبور پروژه هایی را آغاز کرد . در پروژه تحقیقاتی ناحیه جنوبی اول 2-136 سپس 2-234 و بعد 2-268 توسط خدمات تحقیقاتی به نام کنترل  بیولوژی دانا با ژنهای گیاهی ، تشریح شدند . اصولاً بیشتر از 30 دانشمند در ملاقات های سالیانه (جلسات ) حضور داشت صنعت همینطور هر ساله به اجرا گذاشته می شود پروژه برای کشف NWPS اهداف اصلی دارد و بواسطه همکاری با صنعت NWPS به تولیدات تجاری گسترش می یابد تولید جدید نیست به دو تای اصل در سالهای اخیر ثبت شدند .

خلاصه :

کنترل بیولوژی در نگهداری غلات ، کنترل زمین با تنزل وارداتی که از منابع انرژی فسیلی جدید مشتق میگردد سهیم می شود . بیولوژی بر اساس تکنولوژی در حال گسترش خواهد بود و به سیستم های کنترلی متکامل می شود این سیستم های کنترلی شامل بعضی از مواد شیمیایی برای دوره زمانی طولانی است . الگوی تحقیقی اظهار می شود . خاک هایی که قابلیت تولید دانه را دارند برای کنترل بیولوژی دانه ها در غلات استفاده می شوند . این الگو به علوم وسیع اکولوژی خاک نیازمند است و اینکه چطور جمعیت های مختلف با کنترل موقعیت تحت تأثیر قرار می گیرند این موقعیتهای اداره ای برای جمعیت های میکروبی در خاک پرورش داده می شوند که فراوانی دانه های سالیانه را فراهم خواهد کرد . روشهای دانه های بیولوژی با استفاده از انواع میکروبی به عنوان امنیتی غلات در مقابل فاکتورهای بیولوژی در خاک های قابلیت دانه ای است بر طبق تناوبات بیولوژی مفهوم حفظ به واقعیت نزدیکتر است .

2002 elsevier science b. v.all.right reserved

معرفی :

عموماً ، زراعت و حفظ آن روشی است که قابل نگهداری است 1 سوال صحیح این است که چه نوع ساختار زمانی برای بررسی در گسترش این سیستم ها وجود دارد shoemaker درباره خطرات مجموعه سیارکها بر زمین بررسی کردند (B,UDREAU,1994) اگر چه مقدار برخورد صخره و فلز بر جو زمین هر ماه اتفاق می افتد shoemaker اظهار گردد سیارک د رحدود نیم مایل قطر دارد و به اندازه کافی باعث تغییرات در اب و هوا می شود و هر ساله 100000 به زمین برخورد می کند اگر چه  100000 سال برای بررسی خیلی طولانی است بعضی مسائل در رابطه با زراعت انتقادی و تهدید کننده هستند اکثر دانشگاهها در ایالات متحده اخیراً در رابطه با علوم دانشگاهی در دوره تغییراتی طی تحول تکنولوژی جشنواره سالیانه 100 ساله می گیرند کشاورزی ملی از کمباین های درست و مدرن استفاده می کنند حالا سوال این است که چه علمی باعث حفظ زراعت در 100 سال بعد شده است . تغییرات در علوم و درمحیط آنقدر سریع است که گیاهان برای فعالیتهای تحقیقی زراعی به ماورای 10 سال فعالیت می کنند . خدمات تحقیقی زراعی طرح های استراتژیک را گسترش می دهد برای 6 دوره سالی در حالیکه برنامه های تحقیقی فردی برای 3 تا 5 سال طرح ریزی شده و در معرض بروز هستند دانشمندان ARS حداقل 8 دوره از سال را در طی فعالیتهای شغلی شان به همراه داشت هر دانشمند در قدرت ملی سهیم است تا زراعت را حفظ کند سپس ARS به سمت انبوه اطمینان غذا و فیبر برای ایالات متحده طرح ریزی شده است تلاش آژانس برای گسترش کنترل و حفظ بیولوژی دانه ها است که بطور نگهدارنده در انبوه است یکی از دلایل اصلی انجام و استفاده از انرژی در زراعت است عموماً سیستم خیلی تولیدی در زراعت در ایالات متحده تمدید نمی شود مگر اینکه شامل تعبیرات متکامل گردند.

دهقان در کشور جهان سوم در بعضی از روشها نسبت به کشاورزان مناطق پیشرفته در ایالات متحده کاردان تر هستند ، دهقان (کشاورز) 10 کالری انرژی را در تولید 1 کالری کار بدست می آورد درحالیکه کشاورز مناطق پیشرفته 10 کالری از انرژی فسیلی غیر قابل تجدید را در تولید 1 کالری صرف می کند . با این وجود کشاورز مناطق پیشرفته ذخیره انرژی دارد که 600 برابر بیشتر از دهقان مناطق در حال توسعه بدست می آورد. با قرض گیرنده ها در مقابل اهداف در مرکز انرژی غیر قابل تجدید اصولی است . <2% از جمعیت ها نیاز به تولید زراعت است . اما ، هزینه های مربوط به ان بالا است انرژی فسیل خدمات کنترل دانه را به عنوان الگوی خاص اظهار می کند از تمام آفت کش ها استفاده می شود . آفت کش ها 44% از کل را محاسبه می کنند و حشره کش ها حدود 29% قارچ کش ها حدود 21% و بقیه حدود 6% می باشند .

( KLASSEN,1995) اظهار می شود که باقی مانده میکروب کش ها برای ذخایر غذای ما تهدید نمی باشند این مسائل عموماً از حشره کش ها و قارچ کش ها روی میوه ها و سبزیجات است با این وجود ، در بعضی از موارد آفت کش ها خطر محی طی اند برای مثال اثر آفت کش بر ذخایر آبی امن در استراتژی و کنترل نسبی و اداره آن توسعه یافته است ( VANGESSELETAL , 1996) به علاوه ، آفت کش سبزیجات غیر وارداتی را آسیب می رسانند . کل صنعت سودمند از اسپری برای غلات استفاده می کند و برای قانونمندان از کاربردهای تجاری در محلهای منطقی و قابل قبول استفاده می کند هیچ یک از این سهیم کننده ها در حفظ زراعت وجود دارند . جنبه مهم دیگر برای استفاده از آفت کش ، به توسعه مقاومت در دانه ها است که مواد شیمیایی را مشخص می کند . به نام F.SP . C.GBESPORIOIDES , BIOMAL  MALVAE در سال 1992 توسط PHILOMBIOS در SASKACHEWAN در کانادا برای کنترل ( MALVANEGLEETA ) در گندم و دانه لوبیا و غلات دیگر است . در جلسات S-234 در ماه آوریل سال 1994 گزارش شده که DEVINE و  COLLEGO بمدت طولانی تولید نشدند زیرا بازارها خیلی کوچک بودند اگر چه وجود صنعت غلات در NWPS را بطور رایج افزایش داد دلایل احتمالی برای کمبود علاقه شامل (1)  اکثر کاندیدای NWPS که انبوه میزبان برای استفاده اقتصادی گونه و دانه های دیگری در همان مزرعه است، همینطور باید کنترل شوند.  (2) آفت کش ها هنوز بعضی از دانه های وارداتی را موثرتر و اقتصادی تر کنترل می کنند تا بواسطه مهندسی ژنتیکی گسترش دهند (4) تولید فرمولاسیون و زندگی هدفها مشکلات متداومی برای اکثر کاندیدای NWPS QULIMBY , BIRDS )) (1995) برای این دلایل 1 الگوی جدید برای احیاء بخشیدن در کنترل بیولوژی و در سیستم های کنترل دانه برای غلات سهیم است .

الگوی جدید: استفاده از خاک با قابلیت دانه برای کنترل بیولوژِی دانه ها در غلات:

اگر کنترل بیولوژی به حفظ دانه ها برای غلات منجر شود مشخص در نظر گرفته می شود. (1) اجزای کنترل بیولوژِی سازگار و با اجرای دیگر سیستم هماهنگی دارد . (2) تولید کننده ها کنترل بیولوژی برای استفاده را پیدا می کنند

(3) کنترل بیولوژی قابل اعتماد است و همینطور اقتصادی کنترل بیولوژِی در حفظ اداره سیستم با تنزل واردات منابع غیر قابل تجدید سهیم است و به تبادل منابع آب و خاک کمک می کند . سیستم برای غلات دانه ای در فصل بهار به عنوان الگوی است که در دشت های بزرگ بکار گرفته می شود . این سیستم حوزه شامل کنترل خاک را برای جبران دانه های سالیانه در گندم فصل بهار تحت 1 رژیم تازه پیشنهاد می کند . MONTANAO STATE  به این مفهوم دست یافت . کنترل خاک با قابلیت تولید دانه بطور رایج تولید کننده ها دانه های سالیانه زمستانی را با فسفات انتخابی مخلوط می کنند ( نمک  ISOPROPLAMINE   ازQLYPHOSQTE : N – PHOSPONO METHY  ) 

آفت کش قبل از کاشت هستند HUDAK( 1992) نشان داد که این روش آفت کش با بنشن ( RHIZOCTONIA) مواجه است خاک از گیاه سوخته که ساقه های خشک دانه های سالیانه زمستان را می سازند . اگر کشاورزان فوراً به بنشن RHIZOCTONIA به غلات وابسته اند و بیماری شناخته شده ای را به عنوان تکه های خالی گندم هستند . پادشاه ( 1998) از گلخانه ها استفاده کرد که اثرات بیماری تکه خالی را نشان می دهند .AG-8 از خاک پاستوریزه شده تا 1 و 5WT%  استفاده می کند . گیاهان شامل خاکی هستند که تحت کنترل خاک قرار می گیرد . خاک سوخته شده گیاهان   G.8  R.SALANIتا 1% در خاک قرار می گیرند و بعد از 6 هفته تنزل می یابند میزان چمن از 20 تا 30% الحاق می یابند ( AEGELOPS CYLINDRICA) نتایج با تحقیق قبلی وابسته است . (GREYETAL . 1995 ) پادشاه (1998) از گندم زمستانی و پاییزی استفاده کرد وزن جو تا 20%  تنزل می یابد که برای جلوگیری از تکه خالی 2 تا 3 هفته برای گیاه استفاده میکنند و سالانه کنترل را ارایه می دهند و هزینه های اضافی را برای تولید خاک فراهم می کنند و از فواید افزایش آب استفاده می کنند در سال 1998 HARMON از اثرات موثر دانه استفاده کرد فکر روش دانه جدید نیست اما ترکیب دانه غلات با موقعیت های کنترلی خاک قابلیت تولید را جبران می کند PONAVON در سال 1985مشاهده کرد که فقط 4-5 روز دررشد با غلات باعث گسترش تولید می گردد که باعث تنزل و حتی حذف تولید دانه با جو و*** میگردد تولید کنندگان با ذخیره منابع غیر قابل تجدید وبا متنزل نیاز به کاربرد آفت کش ها جو وحشی را در غلات جوانه ای زراعت را حفظ می کنند در آین الگو ،تولید کننده از کاربرد کنترل بیولوژی روی ساقه ها در فصل زمستان برای دانه های سالیانه استفاده می کند الگوی دیگر گسترش کنترل عوامل میکروب زای خاک است .

توسعه کنترل بیولوژی دانه ها در غلات ،فشار متداول آتی .

فشار متداول باعث افزایش حمایتی آژانس های USPAبرای تحقیقات کنترل نیولوژیک است .در دوره سالی 1988 تا 1994 خدمات تحقیقات زراعت از حدود %20 از دانشمندان در کنترل بیولوژی دانه ها استفاده می کند. (R COU LSON .J.1994)رهبر کنتور بیولوژی USDA-ARS  است بخاطر دوره ی آژانس در سال 1997.ARS15 میلیون دلار خرج تحقیقات کنترل شیمیایی برای کنترل بیولوژی و اکولوژی دانه ها کرد.این حوزه تحقیقی حالا به عنوان وسیله جستجوی راههای به منظور فراهم کردن اصول زراعت است تولید کنندهای زراعت ابزارهای شیمیایی را برای کنترل دانه ها رها نمی کنند.اما علئم دوره ای لازم وضروری است.البته استفاده از آفت کش های غیر قابل تجدید ممنوع شده است ودر بخش افزایشی برای کنترل سیستم ها باید به مفهوم حفظ و نگهداری ،توجه کرد.

نتیجه گیری:   

مفهوم حفظ در سیستم زراعتی بطئر رایج توسط منابع شیمیایی غیر قابل تجدید تهیه می شود. آفت کش ها حدود %44 فروخته می شوند.خاک سوخته برگ برای دانه های پاییزی و زمستانی سودمند است .الگوی بکار گیری از خاکهای تولیدی برای رشد دانه با روش میکروب شناسی پیشرفت می کند این ترکیبات متناوب تولید دانه تا تجاری ویا ژنتیکی است وبدون تنزل بازار غلات نیاز برای روش دانه و بهبود آن حل می شود الگوی جدید استفاده از میکروبهای خاک سوخته برای دانه ها سازگار است وبه تغیرات کمی در عملیات جاری نیاز مند می شود.هر چند که هزینه های مربوط به آفت کش ها زیاد است تمام عوامل حفظ بر اساس سیستم بیولوژی میکروب شنا سی و علوم مربوط به آن باید توسعه یابند نتایج علمی تبادل خاک و آب با واردات غیر قابل تجدید خواهد بود البته در مورد دانه های زمستانی و برای جلوگیری از مرگ آنها باید از ژن گیاهی COUTAILاستفاده می کنیم تا قبل از کاشت آفت خاک را از بین ببرد.   

گرداورندگان:

مهدی     علی نژاد   کارشناس کشاورزی

مصطفی علی نژاد   کارشناس کشاورزی

مهدی     عزیزپور     کارشناس کشاورزی  

ابراهیم   باقری       کارشناس کشاورزی

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 491
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 127
 • آی پی دیروز : 162
 • بازدید امروز : 370
 • باردید دیروز : 2,828
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 10,453
 • بازدید ماه : 40,396
 • بازدید سال : 146,594
 • بازدید کلی : 3,226,491